Latest Changelog Updates (Click here to see full changelog)
05 February 2021 (20:57) "Home" tab updated.
20 January 2021 (21:34) Demodras raid added NPC Gambler (New camp) added. NPC Bartok (citizen addon/New camp. added.
17 January 2021 (17:53) The way to three respawns has been opened. - Serpents spawns (Cyclops tomb). - Dragon Lair (Resp under the cemetery). - Banshee & Necromancers (Hidden tomb).

Winter is comming!
 Oto zapowiedź zimowej aktualizacji 2021. To ważny moment, ponieważ postawi przed graczami nowe
wyzwania i odkryje nowe tereny kontynentu. To kamień milowy, który pchnie rozgrywkę do przodu dając
graczom narzędzia do rozwoju, dostęp do nowych przedmiotów i siedlisk potworów. 

Kłopoty Fletchera oznaczają dla graczy możliwość zdobycia chwały nie tylko jako pionierzy nowych
terenów, ale też jako pierwsi pogromcy Bestii z północy. Ten wyjątkowy stwór będzie stanowił klucz do
rozwiązania problemów Starego i Nowego Obozu – klucz do dalszej części Waszej przygody. Naszej
przygody. Waszych legend.

Gorn powita herosów, którzy pokonają wyzwanie czekające w nadchodzącym wydarzeniu, dzieląc się z
nimi swoimi pomysłami na zarobek... I zdobycie doświadczenia. Uwaga! Egzotyczni goście
odwiedzający czasami nasze obozy mówią o niebotycznie niskiej temperaturze. Pamiętaj, aby
przygotować się w podróż po tak ciężkim terenie. Oczekuj wyzwań. Bądź gotowy stawić czoła
temperaturze... Albo głodnemu Yeti.

Geolodzy północy do dziś zastanawiają się co wpływa na to, że na tych niemożliwie zmarzniętych
terenach występują gejzery, które wyrzucając gorącą parę z ziemi. Aktywność geotermiczna w tym
terenie jest zagadka tylko na naukowców. Wielu podróżników zdążyło już przekonać się co powoduje te
gorące anomalie.

W tym miejscu zatrzymajmy na chwilę tę lawinę ciekawostek. Teraz wyciszmy się i posłuchajmy
dźwięku wiatru smagającego dachy Zimowej Przystani. Wsłuchaj się uważnie. Słyszysz? To nie wiatr.
Teraz, dalej, podążaj za tym dźwiękiem..

Dno Wszechoceanu, to zagadki skute lodem od setek tysięcy lat.

 Wraz z odblokowaniem nowej części mapy do gry dochodzi masa nowych Bossów i zadań. Pojawią się
nowe taski. Gra przyśpieszy. Bądź pierwszym, który odkryje karty losu przed lodowym wyzwaniem.

A oto lista wprowadzonych zmian :
-Daily quest poziom expert wraz z adekwatnymi nagrodami
-Nowe misje (npc Gorn)
-Możliwość zdobycia nowych addonów (warrior,hunter,mage,knight,barbarian,citizen oraz pirate)
-Możliwość wykonania tasków (ice spiders, black knights etc).
-Nowe lokacje z respami dla mid lvl oraz bardziej doświadczonych graczy. (Ice spiders, frost dragons, sea serpents, black knight, hellspawns, nightmare, demony i wiele wiele więcej.


Widzimy się w grze!


Winter is comming!
 Here is the preview of the winter update 2021. This is an important moment as it will pose new challenges for players and discover new areas of the continent. This is a milestone that will push the gameplay forward by giving players the tools to develop, access to new items and monsters' habitats.

Fletcher's troubles mean players can earn glory not only as pioneers in new lands, but also as the first Beast Slayers from the North. This unique creature will be the key to solving the problems of the Old and New Camp - the key to the rest of your adventure. Our adventure. Of your legends.

Gorn will welcome the heroes who will overcome the challenge of the upcoming event, sharing with them their ideas for earning money ... and gaining experience. Warning! Exotic visitors who visit our camps sometimes talk about exorbitantly low temperatures. Be sure to prepare for a journey through such rough terrain. Expect challenges. Be ready to face the temperature ... Or a hungry Yeti.

To this day, northern geologists are wondering what influences the fact that in these impossibly frozen areas there are geysers that eject hot steam from the ground. The geothermal activity in this area is a mystery only to scientists. Many travelers have already found out what causes these hot anomalies.

At this point, let's stop this avalanche of curiosities for a moment. Now let's calm down and listen to the sound of the wind whipping the roofs of Winter Harbor. Listen carefully. You hear It's not the wind. Now, come on, follow that sound ..

The bottom of the ocean are puzzles that have been frozen for hundreds of thousands of years.

 Along with unlocking the new part of the map, the game comes with a lot of new Bosses and quests. There will be new tasks. The game will speed up. Be the first to reveal fate cards before the ice challenge.
Here is a list of the changes made:
-Daily quest expert level with adequate rewards
-New missions (npc Gorn)
-Ability to get new addons (warrior, hunter, mage, knight, barbarian, citizen and pirate)
-Possibility to make a tackle (ice spiders, black knights etc).
-New locations with respawns for mid lvl and more experienced players. (Ice spiders, frost dragons, sea serpents, black knight, hellspawns, nightmare, demons and much more.


I'll see you in the game!       Do komnaty dowódcy starego obozu z impetem wpada jeden z
górników pracujących na północy przy oczyszczaniu szlaku
handlowego z miasta. Ledwo mógł złapać dech, cuchnął błotem
wymieszanym z krwią, a jego prawa ręką była widocznie zmiażdżona od
łokcia w dół. Fletcher widząc to poczuł, że strach napływa do jego
wnętrzności

-Lordzie Fletcher... Przybywam z wiadomościami. Nasze prace zostały przerwane
przez wielką bestię! Zabiła moich przyjaciół... Byliśmy już tak blisko... - Z
górnika wraz z ostatnim tchem uciekło życie. 

Padł na podłogę przed
nogami Lorda Starego Obozu. W komnacie dało się słyszeć poddenerwowane szepty
mieszkańców i doradców Fletchera. Na jego rękach znalazła się krew ludzi
zamieszkujących obóz. Jego decyzją było rozpoczęcie prac, jego obłuda pozwoliła
oczom i uszom zignorować ostrzeżenia od kupców dalekiej Północy. - Co
powinienem zrobić? - zachodził w głowę.

W obozie zaczęto mówić. W mieszkańcach wzbudził się niepokój. Lord Fletcher stracił wiele w oczach ludzi, którzy mu zaufali. On sam czuł się przygnieciony ciężarem swojej pomyłki. Nie pośle tam teraz swoich ludzi, jakim przywódcą by był, gdyby drugi raz naraził życie swoich przyjaciół?

-Lordzie, może spróbować skontaktować się z grupą okolicznych łowców przygód? Odwiedzają nasz obóz, część z nich tutaj mieszka. Może gdyby zaproponować im stosowne wynagrodzenie zgodziliby się pomóc zabić bestie? Poza tym... To wciąż obcy, ich śmierć nie będzie niosła za sobą pokłosia buntu.

-Szrama, sprowadź ich do mnie najwyższą możliwą nagrodą. Niech wieści o tym, że Stary i Nowy obóz potrzebują bohaterów rozejdzie się po Slavii jak ballady o czynach Torreza.

-Fletcher... Pomyłka może poważnie zaszkodzić Twojej reputacji. Zastanów się.
-Jeśli mam wybierać między życiem a zrujnowaną reputacja, wole umrzeć po stokroć.


cdn...

One of the miners working in the north, clearing the trade route from the city, bursts hard into the room of the old camp commander. He could barely catch his breath, he smelled of mud mixed with blood, and his right hand was visibly crushed from the elbow down. Seeing this, Fletcher felt fear seep into his insides

Lord Fletcher ... I come with the news. Our work was interrupted by a great beast! She killed my friends ... We were so close ... - Life escaped from the miner with his last breath. He fell to the floor in front of the Lord of the Old Camp's legs. There was the nervous whispering of Fletcher's inhabitants and advisers in the room. On his hands was the blood of the people living in the camp. His decision was to start work, his hypocrisy allowed his eyes and ears to ignore warnings from the merchants of the far North. - What should I do? - he wondered.


People started talking in the camp. The townspeople were worried. Lord Fletcher had lost much in the eyes of the people who trusted him. He himself felt crushed by the weight of his mistake. He won't send his men there now, what kind of leader would he be if he risked the lives of his friends a second time?

Lord, why not try to contact a group of local adventurers? They visit our camp, some of them live here. Maybe if they were offered an appropriate reward, they would agree to help kill the beasts? Besides ... They are still aliens, their deaths will not bring the aftermath of rebellion.

Felix, bring them to me with the highest possible reward. Let the news that the Old and New camps need heroes travel across Slavia like ballads about Torrez's deeds.

Fletcher ... A mistake could seriously damage your reputation. Consider.

If I'm to choose between life and a ruined reputation, I'd rather die a hundred times.

to be continued...
Login / Register

New account

Lost username or password?

Character search
Top 10 players
1Perasper (166).
2Nuviusz (160).
3Buzka (118).
4Spesiale (96).
5Dubieloszkia (82).
6Mursh (72).
7Nardilyn (65).
8Bishop (64).
9Zapomniany Rycerz (63).
10Alguzu (60).
View Highscores
Server Information